mw. drs. Keren Amouyal

gz psycholoog | psychotherapeut

supervisor | leertherapeut

coach | trainer

 

telefoon         06 24531334

e-mail             k.amouyal@protonmail.com

Praktijkadres

Gezondheidscentrum Leidse Hout

Dieperpoellaan 28G

2334 CN Leiden

 

BIG

gz psycholoog: 49909643525

psychotherapeut: 69909643516

AGB code

praktijk: 94-056565

zorgverlener: 94-007389

 

K.v.K. 27325179

Bankrekening NL03ABNA0401659852

Mijn naam is Keren Amouyal, BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Sinds 2002 ben ik werkzaam als psycholoog in de Geestelijk Gezondheidszorg, zowel binnen de generalistische als de specialistische GGZ. Ik ben de praktijk gestart vanuit het idee dat mensen die de stap naar een therapeut zetten er gebaat bij zijn dat deze hulp vanuit een kleinschalige praktijk geboden wordt waarin het contact toegankelijker en persoonlijker is. Ik vind een goede match tussen degene die hulp vraagt en de behandelaar van groot belang voor het slagen van de therapie, en dat bovendien de aangeboden behandeling specifiek en toegesneden is op iemands persoonlijke situatie en behoeftes. Ik werk vanuit een psychoanalytisch psychotherapeutisch kader en sta voor goede zorg, betrokkenheid en professionaliteit.

Naast psychotherapeut ben ik ook supervisor (NVP, NVPP) en leertherapeut (NVP) en geef ik les aan de KP opleiding bij de RINO en de opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van de NVPP. Eveneens bied ik individuele coaching aan, coaching aan bedrijven en trainingen op maat. 

Vanaf  september 2020 wordt de praktijk versterkt door een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Onder het kopje opleidingspraktijk stelt zij zich voor.

psychotherapie
 

In mijn praktijk worden behandelingen aangeboden aan volwassen vanaf 18 jaar. Er kunnen verschillende psychische klachten aanleiding zijn voor het inschakelen van professionele hulp, vooral als hierdoor hinder of belemmering in het dagelijkse functioneren wordt ervaren. Hierbij kunt u denken aan onder andere: angstklachten; depressieve klachten; onverwerkte traumatische ervaringen en PTSS; verlies en rouwproblematiek; zelfbeeld- en identiteitsproblemen; levensfase problematiek; lichamelijk onverklaarbare klachten;  werk- of studieproblemen; problemen in sociale contacten of relaties en persoonlijkheidsproblematiek.

 

De praktijk is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische klachten; ernstige en/of langdurige verslavingsproblematiek; een acute crisis of mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. In zulke gevallen is een andere hulpvorm noodzakelijk.

Methoden en specialisatie

Afhankelijk van het individu en de aard van de klachten kunnen verschillende behandelmethoden aangeboden worden, waaronder: inzichtgevende therapie; steunend-structurerende therapie; groepstherapie en EMDR (een speciale behandelmethode gericht op traumaverwerking). Als psychoanalytisch psychotherapeut liggen mijn interesses, specialisaties en focus op het gebied van persoon- en relatiegerichte behandelingen, zoals psychoanalytische psychotherapie (betreft een langdurige, intensieve behandeling van problemen ten gevolge van innerlijke (neurotische) conflicten), Transference Focused Psychotherapy ‘TFP’ (specifieke psychoanalytische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek) en Affectfobie. Meer informatie over psychoanalytische psychotherapie en verschillende vormen daarvan kunt u vinden op de website van de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie): www.nvpp.nl

aanmelding
 

Veelal bent u door uw huisarts doorverwezen voor psychische hulp. In andere gevallen hebt u zelf het initiatief genomen of hebt u over mijn praktijk gehoord. In alle gevallen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. De brief van de huisarts moet gedateerd zijn vóór aanvang van het eerste gesprek.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden (06-24531334). Eventueel kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Vervolgens neem ik contact met u op om kort kennis te maken en zaken zoals wachttijd en kosten te bespreken.

Een aanmeldingsformulier kunt u via de link downloaden en uitprinten. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens meenemen naar het eerste (intake)gesprek samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een verwijsbrief van de huisarts. Vriendelijk verzoek ik u, in verband met uw privacy, geen persoonlijke informatie en/of formulieren met persoonsgegevens via een email te versturen.

 

Intake

Onder de intakefase vallen de eerste paar gesprekken waarin u mij vertelt over uw achtergrond, uw levensloop en de klachten die tot uw aanmelding hebben geleid. Deze fase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin we naast het bespreken van een voorlopige (DSM)diagnose, de mogelijkheden voor therapie en de doelen van de therapie bespreken (behandelplan).

 

​Behandeling

Aan de hand van het behandelplan en de doelen die daarin opgenomen zijn, worden  afspraken gemaakt over frequentie, duur  en behandelmethode. Dit uitgangspuntpunt zal in de loop van de therapie geëvalueerd en aangepast worden. Het beëindigen van de psychotherapie vindt in onderling overleg plaats.

 

​ROM meting

Na het intakegesprek of tijdens de intakeperiode krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een bericht van TelePsy met de uitnodiging in te loggen en de door mij klaargezette vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst (ROM meting) wordt bij aanvang, na een jaar en aan het einde van de therapie ingevuld om het effect van de therapie te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de stichting Benchmark GGZ. De zorgverzekeraars vereist dit inzake hun wettelijke verplichting de kwaliteit van de zorg te borgen.

 

Wachttijd

Vanwege de lange wachttijd is er op dit moment een patiëntenstop voor psychotherapie (augustus 2021). Voor het plannen van een supervisiereeks of leertherapie kunt u contact met mij opnemen. 

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid kunt u contact opnemen met Irma Röder: www.praktijkroder.nl 

In geval van crisissituatie, buiten kantooruren of in het weekend, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.  

kwaliteit
 

 

Met het oog op het borgen en verbeteren van mijn kwaliteit en professionaliteit neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen waarin intern  behandelingen anoniem worden besproken, met als doel de eigen deskundigheid en persoonlijke groei te bevorderen. Daarnaast bezoek ik lezingen, studiedagen en seminars, houd ik vakliteratuur bij en volg ik relevante beroepscursussen en -opleidingen.  

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
NVPP (Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie), en vanaf januari 2016 lid van het bestuur.
LVVP (Landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)

samenwerking
 

Mijn praktijk is verbonden aan het gezondheidcentrum Leidse Hout, waar ik met plezier samenwerk met de huisartsen dr. H. Boender en dr. N. van den Braken. Mijn naaste collega gz- psycholoog

binnen het gezondheidscentrum, is I. Röder. Wij werken sinds 2002 nauw samen.

Ook ben ik verbonden aan Ithaca Groepstherapiepraktijk te Amstelveen, waar ik onder andere

groepstherapie aanbied samen met collega psychotherapeut M. Cohen. 

Tevens ben ik verbonden aan het onderwijs als docente van BIG opleidingen bij de RINO groep.

 

opleidingspraktijk

foto Marianne van Doorn.jpg

De praktijk wordt versterkt door een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Hieronder stelt zij zich voor.

Mijn naam is Marianne van Doorn, 34 jaar, getrouwd en moeder van twee kleine kinderen.

Na mijn afstuderen aan de universiteit van Leiden in 2009 ben ik gaan werken als psycholoog in de ouderenzorg. Inmiddels heb ik bij verschillende organisaties gewerkt en heb ik ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen en in het behandelen van verschillende soorten psychische problemen.

In augustus 2019 ben ik gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In het kader van deze opleiding zal ik het komend jaar praktijkervaring opdoen in de praktijk van Keren Amouyal, onder haar supervisie.

Empathie, openheid en integriteit zijn sleutelwoorden die voor mij centraal staan in de behandelrelatie. Samen zullen we zoeken naar inzicht en wat nodig is om weer verder te kunnen.

Ik maak daarbij met name gebruik van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

kosten
 

Behandelingen worden niet vergoed per consult, maar per behandeltraject op basis van de diagnose en de duur van de behandeling. Dit geldt zowel voor de generalistische als de specialistische GGZ. De kosten voor de behandeling worden aan het einde van het behandeltraject of na één jaar (vanaf de aanvang van de therapie) in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt eerst verrekend met uw eigen risico ( 2020 : € 385).

 

Vanaf 2021 werk ik volledig contractvrij. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Ik hanteer de behandeltarieven die door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) worden geadviseerd. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en/of polis. U ontvangt zelf de nota die u vervolgens dient te voldoen. U kunt de nota bij uw zorgverzekeraar indienen. Een deel van de nota zal altijd worden vergoed. De zorgverzekeraar hanteert zelf tarieven waarvan doorgaans tussen de 70% en 80% wordt vergoed. U kunt het beste vóór aanvang van de therapie contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. Met een restitutiepolis  bent u vrij in uw keuze van een psychotherapeut en krijgt u doorgaans de behandeling volledig vergoed. In de pdf is er een overzicht van de vergoeding voor 2021 per verzekeraar te vinden.

 

Indien u bij uw zorgverzekeraar declareert, dan is er een verwijsbrief van uw huisarts nodig, gedateerd vóór de datum van het intakegesprek.

 

Uiteraard kunt u ervoor kiezen in therapie te gaan zonder vergoeding van uw zorgverzekeraar,  bijvoorbeeld als u geen diagnose in uw medisch dossier wenst of als de behandeling door uw werkgever wordt betaald. In dergelijke gevallen ontvangt u een maandelijkse nota die niet gedeclareerd kan worden.

 

Behandeltarieven voor consulten buiten het behandeltraject :

Standaardtarief individueel consult (45 minuten)            € 105

Intakegesprek (60 minuten)                                               € 140

Ouder-, relatie-, gezinsgesprek (60 minuten)                   € 150

Telefonisch consult (15 minuten)                                        €  35

 

Supervisie                                                                            € 100

Leertherapie (hiervoor gelden de hierboven vermelde tarieven)

Voor een offerte voor coachings- en trainingstrajecten voor individuen of teams kunt u contact met mij opnemen.

 

  

Een afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dat ook niet komen op een afspraak, meld het dan uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch af. Zonder afzegging, of binnen 24 uur, wordt een bedrag van €60 voor de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. De verzekering vergoedt deze kosten niet (zgn ´no show´).  

 

 

Voor alle aan de behandeling gerelateerde activiteiten gelden de betalingsvoorwaarden zoals die  door de LVVP zijn geformuleerd. Meer informatie kunt u vinden op www.lvvp.info  

overzicht vergoeding

 

privacy

Ingeschreven staan in het BIG register als gz-psycholoog en psychotherapeut betekent dat ik gebonden ben aan de normen van de beroepscode van mijn beroepsgroepen alsmede aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).  Dit betekent dat psychologen, net zoals artsen,  gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (zie Aanmeldingsformulier). In de berichtgeving naar de huisarts vermeld ik uw aanmeldingsklachten, DSM diagnose, de duur en het resultaat van de behandeling. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.lvvp.info
 

klachten
 

Als u niet tevreden bent over het verloop van de behandeling of mijn functioneren, kunt u dat het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u contact opnemen met de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). U wordt dan in contact gebracht met een klachtenfunctionaris die in het conflict kan bemiddelen. Indien vervolgens noodzakelijk, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. De praktijk functioneert binnen het volgende wettelijke kader: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor nadere informatie, o.a. over registraties en klachtenregeling, kunt u terecht bij de LVVP: www.lvvp.info  telefoonnummer: 030-2364338