CONTACT

© All rights reserved to Keren Amouyal 2017

mw. drs. Keren Amouyal

gz psycholoog

psychotherapeut

supervisor

coach

 

telefoon         06 24531334

e-mail             k.amouyal@live.nl

Praktijkadressen

Gezondheidscentrum Leidse Hout

Dieperpoellaan 28G

2334 CN Leiden

 

BIG

gz psycholoog: 49909643525

psychotherapeut: 69909643516

AGB code

praktijk: 94-056565

zorgverlener: 94-007389

 

K.v.K. 27325179

Bankrekening NL03ABNA0401659852

Mijn naam is Keren Amouyal, BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut. Sinds 2002 ben ik werkzaam als psycholoog in de Geestelijk Gezondheidszorg, zowel binnen de generalistische als de specialistische GGZ. Ik ben de praktijk gestart vanuit het idee dat mensen die de stap naar een therapeut zetten er gebaat bij zijn dat deze hulp vanuit een kleinschalige praktijk geboden wordt waarin het contact toegankelijker en persoonlijker is. Ik vind een goede match tussen degene die hulp vraagt en de behandelaar van groot belang voor het slagen van de therapie, en dat bovendien de aangeboden behandeling specifiek en toegesneden is op iemands persoonlijke situatie en behoeftes. Ik werk vanuit een psychoanalytisch psychotherapeutisch kader en sta voor goede zorg, betrokkenheid en professionaliteit.

voor wie
 
aanmelding
 

Veelal bent u door uw huisarts doorverwezen voor psychische hulp. In andere gevallen hebt u zelf het initiatief genomen of hebt u over mijn praktijk gehoord. In alle gevallen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. De brief van de huisarts moet gedateerd zijn vóór aanvang van het eerste gesprek.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden (06-24531334). Eventueel kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Vervolgens neem ik contact met u op om kort kennis te maken en zaken zoals wachttijd en kosten te bespreken.

Een aanmeldingsformulier kunt u via de link downloaden en uitprinten. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens meenemen naar het eerste (intake)gesprek samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een verwijsbrief van de huisarts. Vriendelijk verzoek ik u, in verband met uw privacy, geen persoonlijke informatie en/of formulieren met persoonsgegevens via een email te versturen.

 

Intake

Onder de intakefase vallen de eerste paar gesprekken waarin u mij vertelt over uw achtergrond, uw levensloop en de klachten die tot uw aanmelding hebben geleid. Deze fase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin we naast het bespreken van een voorlopige (DSM)diagnose, de mogelijkheden voor therapie en de doelen van de therapie bespreken.

 

​Behandeling

Aan de hand van het behandelplan en de doelen die daarin opgenomen zijn, worden  afspraken gemaakt over frequentie, duur  en behandelmethode. Het beëindigen van de psychotherapie vindt in alle gevallen in onderling overleg plaats.

 

​ROM meting

Na het intakegesprek of tijdens de intakeperiode krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een bericht van TelePsy met de uitnodiging in te loggen en de door mij klaargezette vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst (ROM meting) wordt bij aanvang, na een jaar en aan het einde van de therapie ingevuld om het effect van de therapie te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de stichting Benchmark GGZ. De zorgverzekeraars vereist dit inzake hun wettelijke verplichting de kwaliteit van de zorg te borgen.

 

Wachttijd

Vanwege de lange wachttijd is er op dit moment een patiëntenstop (16-10-2019).

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid zorg ik voor waarneming door een collega psycholoog of psychotherapeut. U krijgt daar informatie over via een automatische reactie na het sturen van een e-mail (k.amouyal@live.nl) en/of via mijn antwoordapparaat (06-24531334).

kwaliteit

 

Met het oog op het borgen en verbeteren van mijn kwaliteit en professionaliteit neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen waarin intern  behandelingen anoniem worden besproken, met als doel de eigen deskundigheid en persoonlijke groei te bevorderen. Daarnaast bezoek ik lezingen, studiedagen en seminars, houd ik vakliteratuur bij en volg ik relevante beroepscursussen en -opleidingen.  

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
NVPP (Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie), en vanaf januari 2016 lid van het bestuur.
LVVP (Landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)

 
samenwerking
 

Mijn praktijk is verbonden aan het gezondheidcentrum Leidse Hout, waar ik met plezier samenwerk met de huisartsen dr. H. Boender en dr. N. van den Braken. Mijn naaste collega gz- psycholoog binnen het gezondheidscentrum, is I. Röder. Wij werken sinds 2002 nauw samen.

 

Verder  maak ik onderdeel uit van het team van Transparant, centrum voor GGZ te Leiden, waar ik samenwerk met andere hulpverleners zoals psychotherapeuten, psychologen, psychiaters en spv’ers. Daarnaast ben ik verbonden aan Ithaca Groepstherapiepraktijk te Amstelveen, waar ik onder andere groepstherapie aanbied samen met collega psychotherapeut M. Cohen. 

kosten
 
 

privacy

Ingeschreven staan in het BIG register als gz-psycholoog en psychotherapeut betekent dat ik gebonden ben aan de normen van de beroepscode van mijn beroepsgroepen alsmede aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).  Dit betekent dat psychologen, net zoals artsen,  gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (zie Aanmeldingsformulier). In de berichtgeving naar de huisarts vermeld ik uw aanmeldingsklachten, DSM diagnose, de duur en het resultaat van de behandeling. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.lvvp.info
 

klachten
 

Als u niet tevreden bent over het verloop van de behandeling of mijn functioneren, kunt u dat het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u contact opnemen met de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). U wordt dan in contact gebracht met een klachtenfunctionaris die in het conflict kan bemiddelen. Indien vervolgens noodzakelijk, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. De praktijk functioneert binnen het volgende wettelijke kader: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor nadere informatie, o.a. over registraties en klachtenregeling, kunt u terecht bij de LVVP: www.lvvp.info  telefoonnummer: 030-2364338