top of page

mw. drs. Keren Amouyal

psychotherapeut | gz psycholoog

supervisor | leertherapeut

coach | trainer

 

telefoon         06 24531334

e-mail             k.amouyal@protonmail.com

Praktijkadres

Gezondheidscentrum Leidse Hout

Dieperpoellaan 28G

2334 CN Leiden

 

BIG

gz psycholoog: 49909643525

psychotherapeut: 69909643516

AGB code

praktijk: 94-056565

zorgverlener: 94-007389

 

K.v.K. 27325179

Bankrekening NL03ABNA0401659852

Mijn naam is Keren Amouyal, BIG geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. Sinds 2002 ben ik werkzaam als psycholoog in de Geestelijk Gezondheidszorg, zowel binnen de generalistische als de specialistische GGZ. Ik ben de praktijk gestart vanuit het idee dat mensen die de stap naar een therapeut zetten er gebaat bij zijn dat deze hulp vanuit een kleinschalige praktijk geboden wordt waarin het contact toegankelijker en persoonlijker is. Ik vind een goede match tussen degene die hulp vraagt en de behandelaar van groot belang voor het slagen van de therapie, en dat bovendien de aangeboden behandeling specifiek en toegesneden is op iemands persoonlijke situatie en behoeftes. Ik werk vanuit een psychoanalytisch psychotherapeutisch kader en sta voor goede zorg, betrokkenheid en professionaliteit.

Naast psychotherapeut en groepspsychotherapeut, ben ik ook supervisor (NVP, NVPP) en leertherapeut (NVP) en geef ik les aan de KP opleiding bij de RINO en de opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van de NVPP. Eveneens bied ik individuele coaching aan, coaching aan bedrijven en trainingen op maat. 

Vanaf  september 2020 wordt de praktijk versterkt door een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Onder het kopje opleidingspraktijk stelt zij zich voor.

psychotherapie
psychotherapie

In mijn praktijk worden behandelingen aangeboden aan volwassen vanaf 18 jaar. Er kunnen verschillende psychische klachten aanleiding zijn voor het inschakelen van professionele hulp, vooral als hierdoor hinder of belemmering in het dagelijkse functioneren wordt ervaren. Hierbij kunt u denken aan onder andere: angstklachten; depressieve klachten; onverwerkte traumatische ervaringen en PTSS; verlies en rouwproblematiek; zelfbeeld- en identiteitsproblemen; levensfase problematiek; lichamelijk onverklaarbare klachten;  werk- of studieproblemen; problemen in sociale contacten of relaties en persoonlijkheidsproblematiek.

 

De praktijk is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische klachten; ernstige en/of langdurige verslavingsproblematiek; een acute crisis of mensen die regelmatig in crisis raken en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren. In zulke gevallen is een andere hulpvorm noodzakelijk.

Methoden en specialisatie

Afhankelijk van het individu en de aard van de klachten kunnen verschillende behandelmethoden aangeboden worden, waaronder: inzichtgevende therapie; steunend-structurerende therapie; groepstherapie en EMDR (een speciale behandelmethode gericht op traumaverwerking). Als psychoanalytisch psychotherapeut liggen mijn interesses en specialisaties op het gebied van persoons- en relatiegerichte behandelingen, zoals psychoanalytische psychotherapie (gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld), Transference Focused Psychotherapy ‘TFP’ (specifieke psychoanalytische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek) en Affectfobie (emoties toelaten en hanteren). Meer informatie over psychoanalytische psychotherapie en verschillende vormen daarvan kunt u vinden op de website van de NVPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie): www.nvpp.nl.

5afc295f-ab3e-41e2-9e82-fe5cc54efa34.png
aanmelding
aanmelding

Veelal bent u door uw huisarts doorverwezen voor psychische hulp. In andere gevallen hebt u zelf het initiatief genomen of hebt u over mijn praktijk gehoord. In alle gevallen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. De brief van de huisarts moet gedateerd zijn vóór aanvang van het eerste gesprek.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden (06-24531334). Eventueel kunt u een bericht achterlaten op de voicemail. Vervolgens neem ik contact met u op om kort kennis te maken en zaken zoals wachttijd en kosten te bespreken.

Een aanmeldingsformulier kunt u via de link downloaden en uitprinten. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens meenemen naar het eerste (intake)gesprek samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een verwijsbrief van de huisarts. Vriendelijk verzoek ik u, in verband met uw privacy, geen persoonlijke informatie en/of formulieren met persoonsgegevens via een email te versturen.

 

Intake

Onder de intakefase vallen de eerste paar gesprekken waarin u mij vertelt over uw achtergrond, uw levensloop en de klachten die tot uw aanmelding hebben geleid. Deze fase wordt afgerond met een adviesgesprek waarin we naast het bespreken van een voorlopige (DSM)diagnose, de mogelijkheden voor therapie en de doelen van de therapie bespreken (behandelplan).

 

​Behandeling

Aan de hand van het behandelplan en de doelen die daarin opgenomen zijn, worden  afspraken gemaakt over frequentie, duur  en behandelmethode. Dit uitgangspuntpunt zal in de loop van de therapie geëvalueerd en aangepast worden. Het beëindigen van de psychotherapie vindt in onderling overleg plaats.

 

​ROM meting

Na het intakegesprek of tijdens de intakeperiode krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een bericht van TelePsy met de uitnodiging in te loggen en de door mij klaargezette vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst (ROM meting) wordt bij aanvang, na een jaar en aan het einde van de therapie ingevuld om het effect van de therapie te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de stichting Benchmark GGZ. De zorgverzekeraars vereist dit inzake hun wettelijke verplichting de kwaliteit van de zorg te borgen.

 

Wachttijd

Op dit moment is er specifiek voor psychotherapie bij Keren Amouyal geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen (november 2023). Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Voor psychologische hulp vanuit de generalistische zorg is er bij mijn collega Sarah Willems plek. 

Voor het plannen van een supervisiereeks of leertherapie kunt u telefonisch of per email contact met mij opnemen. 

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid kunt u contact opnemen met Irma Röder: www.praktijkroder.nl 

In geval van crisissituatie, buiten kantooruren of in het weekend, kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.  

kwaliteit
kwaliteit

 

Met het oog op het borgen en verbeteren van mijn kwaliteit en professionaliteit neem ik deel aan verschillende intervisiegroepen waarin intern  behandelingen anoniem worden besproken, met als doel de eigen deskundigheid en persoonlijke groei te bevorderen. Daarnaast bezoek ik lezingen, studiedagen en seminars, houd ik vakliteratuur bij en volg ik relevante beroepscursussen en -opleidingen.  

 

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
NVPP (Nederlandse Vereniging Psychoanalytische Psychotherapie), en vanaf januari 2016 lid van het bestuur.

NVGP (Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepspsychotherapie) 
LVVP (Landelijke  Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)

lvvp logo.png

visitatiecertificaat

samenwerking
samenwerking

Mijn praktijk is verbonden aan het gezondheidcentrum Leidse Hout, waar ik met plezier samenwerk met de huisartsen dr. H. Boender en dr. N. van den Braken. Mijn naaste collega gz- psycholoog

binnen het gezondheidscentrum, is I. Röder. Wij werken sinds 2002 nauw samen.

Ook ben ik verbonden aan Ithaca Groepstherapiepraktijk te Amstelveen, waar ik onder andere

groepstherapie aanbied samen met collega psychotherapeut M. Cohen. 

Tevens ben ik verbonden aan het onderwijs als docente van BIG opleidingen bij de RINO groep.

opleidingspraktijk

opleidingspraktijk

VBSA8036.JPG

De praktijk wordt versterkt door een psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog. Hieronder stelt zij zich voor.

Mijn naam is Sarah Willems, ik ben 35 jaar oud en sinds 8 jaar werkzaam als psycholoog. Na mijn master klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam ben ik aan de slag gegaan in de ouderenzorg. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in de volwassenenrevalidatie en jeugd-GGZ. Tijdens mijn werk volgde ik vervolgcursussen in onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en acceptance & commitment therapie. Op dit moment ben ik in het tweede jaar van mijn opleiding tot GZ-psycholoog en in dat kader werk ik gedurende een jaar 1 dag in de week in de praktijk van Keren Amouyal, onder haar supervisie.

 

Als psycholoog doe ik mijn best om zo veel mogelijk zonder oordeel naar het verhaal van mijn cliënten te luisteren en hen te begrijpen. Ik hecht waarde aan een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, waarbinnen we samen komen tot een verklaring van de klachten en passend behandelplan.

 

Voor vragen over afspraken ben ik te bereiken op 06 22442239.

kosten
kosten

kosten

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk (gedateerd vóór de datum van het intakegesprek). Het bedrag dat de zorgverzekeraar vergoedt wordt eerst verrekend met uw eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico in de zorg € 385, tenzij anders overeengekomen. 

 

 

Per 2022 is een nieuw bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit betekent dat het tarief gebaseerd is op een zorgprestatie, dus per consult in rekening wordt gebracht. De hoogte van het tarief is gebaseerd op de geleverde zorg (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling of intercollegiaal overleg) alsook op de duur van de sessie, het beroep van de behandelaar en de setting waarin de behandeling heeft plaatsgevonden. Mijn praktijk valt onder het beroep ‘Psychotherapeut’, binnen de ambulante zorg, en is passend bij Kwaliteitsstatuut sectie II. 

 

Ik hanteer de behandeltarieven die door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) worden geadviseerd. Hieronder een overzicht van de geldende NZA tarieven in 2022 van de meest voorkomende zorgprestaties. Een volledig overzicht van de zorgprestaties kunt u in het excelbestand vinden. 

 

 

Intakegesprek (diagnostiek, 60 minuten)                                   € 211,06

Individueel diagnostiekconsult (45 minuten)                             € 183,07

ndividueel behandelconsult (60 minuten)                                 € 186,80

Individueel behandelconsult (45 minuten)                                 € 156,72

Telefonisch- of emailconsult (15 minuten)                                  € 62,65

 

 

De praktijk werkt contractvrij, met uitzondering van Zorg & Zekerheid. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Zo blijft de rol van therapeut en verzekeraar gescheiden. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

Voor 2024 heeft de praktijk een contract afgesloten met Zorg en Zekerheid: behandelingen voor verzekerden van Zorg en Zekerheid worden volledig vergoed en de declaraties worden direct bij Zorg en Zekerheid ingediend.

 

Voor alle overige zorgverzekeringen geldt dat de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en/of polis. U ontvangt maandelijks de nota die u zelf dient te voldoen. U kunt de nota bij uw zorgverzekeraar indienen. Een deel van de nota zal altijd worden vergoed. De zorgverzekeraar hanteert zelf tarieven waarvan doorgaans tussen de 60% en 80% van het NZA-tarief wordt vergoed. Ik adviseer om voorafgaand aan de behandeling goed na te vragen bij uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding. Met een restitutiepolis bent u vrij in uw keuze van een psychotherapeut en krijgt u doorgaans de behandeling volledig vergoed. In het pdf-document is een overzicht van de vergoeding voor contractvrije behandeling in 2024 per verzekeraar te vinden.

 

 

Uiteraard kunt u ervoor kiezen in therapie te gaan zonder vergoeding van uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld als u geen diagnose in uw medisch dossier wenst of als de behandeling door uw werkgever wordt betaald. In dergelijke gevallen ontvangt u maandelijks een nota die niet gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar.

 

Behandeltarieven voor consulten zelfbetalers vanaf januari 2024

Individueel consult (45 minuten)                                         € 115

Intakegesprek (60 minuten)                                                 € 150

Ouder-, relatie-, gezinsgesprek (60 minuten)                     € 150

Telefonisch consult (15 minuten)                                         €  40

 

Leertherapie (45 minuten)                                                    € 115

Supervisie (45 minuten)                                                        € 105

Groepssupervisie                                                                 in overleg, afhankelijk van het aantal deelnemers                                                              

Voor een offerte voor coachings- en trainingstrajecten voor individuen of teams kunt u contact met mij opnemen.

 

No show

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Dit kan telefonisch,  per email of sms. Voor afspraken die later worden afgezegd of vergeten zijn, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (€ 60). Deze factuur kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

overzicht vergoeding

contractvrije zorg 2024

overzicht

zorgprestaties

privacy

privacy

Ingeschreven staan in het BIG register als gz-psycholoog en psychotherapeut betekent dat ik gebonden ben aan de normen van de beroepscode van mijn beroepsgroepen alsmede aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).  Dit betekent dat psychologen, net zoals artsen,  gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat gegevens en informatie die tijdens een behandeling aan de orde komen niet zonder uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt. Uw huisarts ontvangt bij aanvang en na afloop van de behandeling schriftelijk bericht, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (zie Aanmeldingsformulier). In de berichtgeving naar de huisarts vermeld ik uw aanmeldingsklachten, DSM diagnose, de duur en het resultaat van de behandeling. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.lvvp.info
 

klachten
klachten

Als u niet tevreden bent over het verloop van de behandeling of mijn functioneren, kunt u dat het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u contact opnemen met de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). U wordt dan in contact gebracht met een klachtenfunctionaris die in het conflict kan bemiddelen. Indien vervolgens noodzakelijk, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. De praktijk functioneert binnen het volgende wettelijke kader: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Voor nadere informatie, o.a. over registraties en klachtenregeling, kunt u terecht bij de LVVP: www.lvvp.info  telefoonnummer: 030-2364338

conact
bottom of page